Overgang Barnehage > Skole

Hjem » Overgang Barnehage > Skole<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

»Overgang»

»Barnehage
»Kontakt
Skoleparathet

Trollklubbens ”Se alt det jeg kan”

Det er bra å være en god modell, men det er ikke bra å gjøre noe for barna som de kan selv.

De fleste barn vil gjerne lære og er parate til å øve seg mye for å bli dyktige. En undersøkelse gjort i 1998 tyder på at samarbeidet mellom barnehage og skole er blitt dårligere enn det var tidligere. En grunn til dette kan være innføringen av skolestart for 6. åringer. En annen grunn kan være at mange tenker at de ikke lenger har ansvaret for ”skoleforberedelser” slik barnehagen hadde tidligere med 6 åringene. Men her mener vi i Trollklubben at de tar feil, for det er nettopp nå at behovet er sterkere enn tidligere:

Barna er blitt yngre, men skal ha de samme basiskompetanser før skolestart, som før. Dessuten forutsetter L97 at småskolepedagogikken skal bygge på en integrering mellom førskolepedagogikken og skolens pedagogikk. Dette for at skolen skal kunne bygge videre på de basiskompetanser barnet har tilegnet seg i barnehagen. Dette har vi i Trollklubben tatt konsekvensene av og startet i 2001 et prosjekt som hetter ”Se alt det jeg kan”. Skoleparathet.

  • Vi starter høsten med et foreldremøte for alle 5. åringenes foreldre. Her får de utlevert heftet ” Se alt det jeg kan”
  • I løpet av oktober tar vi en kartlegging av alle 5. åringene for å se hvor vi skal jobbe spesifikt med det enkelte barn for å gi det den basiskompetansen den trenger
  • Vi er i gymsalen 1 gang pr. uke. Vi har felles aktiviteter en gang i måneden hvor alle 5. åringer fra alle avdelinger møtes eks på festningen i Halden
  • April og mai måned ar avsatt til russetiden hvor vi har russerevy der russen blir døpt og vi gjør forskjellige russeknuter. 
  • Hele opplegget rundes av med en 3 dagers koloni
  • I juni har vi et overleveringsmøte med barnets fremtidige lærer hvor vi går igjennom barnets sterke og svake sider. Dette fordi vi ønsker at læren skal kjenne barnet fra 1. dag. Det er et tankekors at undersøkelser viser at i en klasse med 19 – 20 elever tar det en lærer 1 ½ år å bli kjent med alle
Våre mål

Mål i Trollklubben

  • Barnet skal ha tilegnet seg de basiskompetanser det trenger for å få en så god overgang fra barnehage til skole
  • Vi skal respektere det enkle barn og ta det alvorlig og snakke pent til det, så viser vi barnet hvordan det skal vise respekt for andre
  • Vi skal gi barna mestringsfølelse, selvfølelse og selvtillit
  • Vi skal gi barna sunne grunnverdier så de skal kunne takle en flerkulturrel hverdag

I gamle dager var respekt forbundet med streng disiplin og straff. Det er det ikke mer. Nå mener vi det å vise respekt er å vise forståelse, og det læres best når gode samværs regler er tydelige og innarbeidet i en positiv atmosfære. Disiplin er å kjenne og bruke disse regler.