Læreplan

Hjem » Om oss » Læreplan<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Læreplan

Alle barn skal bli sett, lyttet til og motta omsorg

Her kan du lese om fokuset vi har i Trollklubbens barnehager

Trollklubben om barnets personlige utvikling

Barn skal ha mulighet for å dele erfaringer med andre barn og voksne om, hvordan de igjennom deres oppvekst satte spor i barnehagens liv og virke og dermed gjorde en viktig forskjell for andre mennesker og kulturen i Trollklubben

Hvert barn har sin unike bakgrunn og egenart. Barnets utvikling må sees som et kontinuerlig samspill mellom barnet og omgivelsene. Det er i møte med andre mennesker at barnet lærer og danner seg erfaringer om livet.

Voksne som engasjerer seg i – og ser barna er viktige fødselshjelperer for de drømmer og ønsker barn har. I Trollklubben barnehage er vi opptatt av å tilrettelegge hverdagen etter barnas innspill og behov for utvikling.

Hvert barns utvikling blir formelt fulgt opp via en individuell handlingsplan. Planen blir utarbeidet av førskolelærer i samarbeid med resten av personalet, og blir deretter fulgt opp hver tredje måned. Slik får alle barn en mulighet til å hele tiden øve og strekke seg etter det neste trinn i sin utvikling. Planen blir brukt som grunnlag for foreldresamtaler – og foreldrene har også innsikt i planen til enhver tid.

I Trollklubben er vi opptatt av å anerkjenne og utvikle barns selvfølelse, fremfor selvtillit. Vi er opptatt av at barnet blir verdsatt ut i fra hvem de er, og ikke ut i fra hva de kan.

Barna skal bli sett i hverdagen. Trollklubben har følgende målsetninger:

 • Alle barn skal bli sett, lyttet til og motta omsorg
 • Alle barn skal møte respekt for sin egenart og individuelle personlighet
 • Alle barn skal oppleve at deres følelser blir møtt med anerkjennelse
 • Og få hjelp til å sette ord på følelser og handlinger

Hvert barn har rett til å bli inkludert og akseptert som en likeverdig part i fellesskapet. Vi arbeider bevisst med å utvikle hvert enkelt barns ansvar og tilhørighetsfølelse i gruppa.

Barn med spesielle behov kan være ekstra sårbare. I slike sammenhenger ser vi det som avgjørende å arbeide med samspillet i gruppa, da for eks. adferdsproblemer ikke kan vurderes isolert, men som et samspill mellom individet og omgivelsene.

Barnets spesielle behov for oppfølging blir videre ivaretatt ved et eventuelt samarbeid med PPT, BUP, Helsestasjonen m.fl.

I Trollklubben setter vi et klart skille mellom individuell sosialisering, og kravet om konformitet. Vi ønsker ikke at alle barn skal utvikles og formes etter fastlagte normer, men at hvert enkelt barn skal ha en sunn og kontinuerlig utvikling.

Alle barn er unike, og skal behandles forskjellig.

Trollklubben om sosial kompetanse

Barn har krav på å oppleve trygghet og tillit i deres relasjon til både voksne og de andre barna i trollklubben uten mobbing og erting, og hvor ingen holdes utenfor.

Sosial kompetanse omfatter de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som barnet trenger for å mestre de miljøer de oppholder seg i, eller som de kan forventes å ta kontakt med, samtidig som trivsel og positivt selvbilde ivaretas.

Rammeplanen peker på at sosial kompetanse ikke er medfødt, og dermed ikke utvikles av seg selv. Den oppstår ikke gjennom modning, heller ikke sikres den gjennom tilfeldig læring. Det kreves et målrettet og tålmodig arbeid fra de voksnes side for å få en barnegruppe til å fungere positivt for alle barn.

Mål i Trollklubben

 • Barnet skal kunne ta og opprettholde kontakt med andre.
 • Barnet skal kunne utvikle et godt språk.
 • Barnet skal kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre.
 • Barnet skal utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet.
 • Alle barn skal få trening i ulike sosiale ferdigheter gjennom deltakelse i lek med andre barn.
 • Personalet skal tilrettelegge forholdene med tanke på utvikling av sosial kompetanse.
Lek

Barn har evne til sosial innsikt, og det er viktig at vi er villig til å se det, og til å være med å videreutvikle dette. I Trollklubben er vi opptatt av at barna skal få tid og rom for lek. Vi bruker leken både som et mål og et middel i arbeidet med sosial kompetanse.

I lek lærer barnet:

 • Å ta ulike roller
 • Å forhandle og kompromisse og løse konflikter.
 • Å bearbeide opplevelser og å utvikle tanker og fantasier.
 • Å kommunisere på ulike plan.
 • At alle kan bestemme litt etter tur.
 • Å bygge opp og ivareta vennskap.

Barn ønsker å bli akseptert, og å komme overens med jevnaldrende. Å få venner, og ”få bli med”, er noe av det viktigste i oppveksten. Gjennom sosialisering tilegner barna seg samfunnets kultur og verdimønster.

Vi i Trollklubben legger vekt på at barns sosiale kompetanse utvikles i nært samarbeid med hjemmet.

Språk i Trollklubben

Den som eier ordene kan aldri bli fattig.

Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden og vi får vi økende innsikt i oss sjøl. Gjennom språket trer vi inn i fellesskapet med andre mennesker og får del i språksamfunnets kultur. Språket gir identitet og tilhørighet. Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen.

Samtale og fortelling er de to grunnleggende menneskelige kommunikasjonsformene. I den gode samtalen ser vi samtalepartneren, og vi blir oss sjøl i møtet med den andre. Fortelling gir sammenheng og innsikt. Den gir erkjennelse. Når barnet deltar i samtaler og lytter til fortelling, utvikles både språket og personligheten. Kommunikasjon er både vegen og målet.

Mål i Trollklubben

 • Vi vil gi barna mulighet til å utvikle deres språk gjennom hverdagens aktiviteter.
 • Vi vil utfordre barna til språklig kreativitet, til å uttrykke seg på mange forskjellige måter og ved hjelp av forskjellige kommunikasjonsmidler.
 • Vi vil støtte og utvikle barns interesse for og nysgjerrighet i forhold til tegn, symboler, bokstaver og tal.
 • Barna skal støttes i å utvikle deres norske ordforråd og i å forstå de begreper og regler der gjelder for det talte språk.
 • Hjelpe barna til å sette ord på deres opplevelser.

Vi ansatte i Trollklubben må være voksne som barna kan diskutere med, stille spørsmål til og lage intervjuer med. Vi må gi barna god litteratur som vi kan ha opplesning og samtaler fra.

Der finnes mange måter å kommunisere med andre på. Talespråk, skriftspråk, tegnspråk, kroppsspråk og billedspråk er noen måter. For å kommunisere ”riktig” er det viktig at barna forstår sammenhengen mellom f.eks kroppsspråk, mimikk og tale.

Språket er en forutsetning for fruktbare løsninger av problemer og konflikter. Balansen i fellesskapet avhenger av barnas evner til å si til og fra, og om de har språklige forutsetninger for å uttrykke hva de meiner, og dermed klarer å bli forstått av både barn og voksne.

Barn trenger voksne som lytter, viser forståelse og anerkjenner dem slik at de har mulighet til å uttrykke det de lurer på, er glade for eller lei seg for. Barna skal fritt kunne lufte deres meninger, følelser og tanker.

Trollklubben om Kropp og bevegelse

En av voksenssamfunnets utfordringer er hvordan vi kan få gitt barn frihet til å utfolde seg i fysisk aktivitet der variasjon, spontanitet, kreativitet og fantasi blir ivaretatt på en best mulig måte gjennom den måte det tilrettelegges på.

Barn trenger å være ute. De trenger å bruke sin kropp på variert underlag i skog og mark. De trenger å klatre i trær, gå på steiner, hoppe, krype og krabbe. Barn har godt å bli slitne, de har heller ikke vondt av å falle og slå seg i trygge omgivelser. Det er viktig å utforske hva kroppen klarer, tøye grenser og erfare egen mestring. Gjennom ute aktiviteter får barna et forhold til den naturen vi mennesker er avhengige av. Ute gir aktivitet nye og sosiale relasjoner.

Mål i Trollklubben

 • Barna i barnehagen skal være ute minst en time hver dag
 • Vi tar barna med på tur på faste dager i barnehagen
 • Barna skal få kjenne gleden ved, aksept og forståelse for deres
 • egen kropp og oppleve gleden ved å være i bevegelse
 • De barna som går siste året i barnehagen skal være med på russetrim.
 • Personalet i barnehagen ønsker til enhver tid å vite hvor kompetente barn er fysisk.

Mennesket er skapt for sansing og bevegelse. Opplevelse og aktivitet er grunnleggende for tillegning av kunnskaper og ferdigheter. Holdninger. Et mangfold av fysiske kvaliteter, som inspirerer til opplevelse og aktivitet i sosialt samspill med andre mennesker, styrker barns forutsetninger for å utvikle seg.

Midler for gjennomføring av målene:

 • Vi bruker barnehagens uteområde og nærmiljøet i utetiden.
 • Vi har to busser tilgjengelige i Trollklubben og de blir benyttet til lengre turer.
 • Vi passer på å oppmuntre og rose barna når de utfører diverse aktiviteter.
 • Russetrimmen blir ledet av en triminstruktør med eget opplegg for barna.
 • Vi gjennomfører aktivitetsdager hvor vi finner ut av hva barn kan i forhold til hva som er forventet ut fra hvilket alderstrinn de er på.
Trollklubben og naturen

Der finnes visse ting man må la være å haste for å nå.

Naturen gir et mangfold av muligheter for å arbeide med målene om å utvide barns evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltagelse. Barn lærer gjennom å bruke sansene aktivt og ved allsidig kroppsbruk. Sanseinntrykk gir opplevelser, og i naturen er sanseinntrykkene ofte sterkere og opplevelsene flere og mer varierte enn i barnehagen.

Erfaring er opplevelser som er bearbeidet, og det gir erkjennelse som fører til betydningsfull læring.

Ute er det større areal, det er stort handlerom, og den enkelte kan utfolde seg på en helt annen måte enn inne, så sant han eller hun føler seg trygg.

Friluftsliv er et viktig innslag i den norske kulturen. Opplæringen skal fremme glede over fysisk aktivitet og over det storslåtte i naturen og dessuten fremme omsorg for de utsatte delene av naturen. Vi skal gi barna opplevelser og få dem til å forstå seg selv som en del av naturen, og utvikle positive holdninger hos dem til naturvern og miljøvern.

Mål i Trollklubben

 • Barna skal utvikle respekt og forståelse for og oppleve gleden ved å være i naturen
 • Barna skal lære naturen å kjenne med alle sanser og oppleve den som en kilde til og rom for leg, opplevelse, utforskning og viden
 • Barna skal tilegne seg mange forskjellige erfaringer med natur, naturfenomener og miljø
 • Barna skal få naturopplevelser og praktisk erfaring og utvikle kunnskap om og forståelse for den plassen mennesket har i naturen

Når barn har mulighet for å være i, sanse og oppleve naturen på alle årstider, i forskjellig vær og landskaper, styrkes deres sanseapparat og deres motoriske utfoldelse. Naturen er en enestående lekeplass for både sinn og kropp. Når barn leker i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerom, og barna utfordres på mange planer både kroppslig og mentalt.

Naturen er en skattekiste av kunnskap. I skogen, på åkeren ogved vannet har barna mulighet for å hente førstehandsinntrykk om dyr, planter og materialer. De kan bygge, skape og konstruere og utforske materiale og teknikker.

Gjennom vidende og medlevende voksne kan barna få viktige erfaringer, eksperimentere og hente masse av viten om naturfenomener og tekniske sammenhenge.

Naturen gir barna mulighet for å systematisere deres omverden og ved selvsyn fatte sammenheng, der ellers kan være svære å forstå, hvis de blir formidlet på det teoretiske plan. Det gjelder motsetninger, relativitet, tal, mengder og rekkefølger.

Å bruke naturen som eksperiment rom og lekerom danner grunnlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighet for natur og miljø.

Trollklubben i et flerkulturelt perspektiv

Å behandle alle likt er urettferdig da vi ikke er like. Vi er alle et produkt av vår oppvekst, familie, språk, kultur og historie. Derfor bør alle ha rett på en individuell behandling basert på likeverd og anerkjennelse.

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Kulturforskjeller finnes ikke bare mellom de med en eller annen innvandrebakgrunn og de uten en slik bakgrunn. Likevel forbinder de fleste av oss dette med uttrykket flerkulturell utfordring. Ulike grupper er både forskjellige og like, og det er en del av utviklingen av flerkulturell kompetanse å forstå det.

Yrkesutøvelsen i det flerkulturelle Norge krever evne til å være profesjonell på en måte som ivaretar alle befolkningsgrupper. Derfor er et av våre mål i hverdagen at barnehagens innhold bør speile det flerkulturelle samfunnet vi alle lever i. Det gjelder især i forhold til rammeplanens vektlegging av betydningen av samspill og hverdagsaktiviteter. Vi som er voksne i barnehagen må arbeide med å utvikle både egen og barnas basiskompetanse.

Barn som vokser opp i dagens Norge opplever et helt annet og mer uensartet samfunn enn tidligere. De trenger en sosialisering som gjør dem i stand til å leve i trygghet og med ansvarsfølelse overfor en hel verden. Dette gjelder enten minoritetene er representert i deres barnehagesituasjon eller ikke.

Ingen kan isolere seg og si dette ikke angår dem.

Personalet i Trollklubben er kulturbærere og rollefigurer for barn i en alder da de er særlig påvirkelige. Det er derfor viktig å være bevisst på at det skjer en kontinuerlig kultur- og verdi formidling gjennom den daglige virksomheten i barnehagen.

Barnehagen må verne om en positiv identitetsutvikling i tilknytning til egen kulturbakgrunn for hvert enkelt barn. Samtidig skal den også være brobygger mellom de kulturene som er representert i barnehagen.

Kultur er uttrykk for menneskers forståelse av og tilgang til verden. Det er gjennom møtet med andre og det annerledes, vi definerer vår eget kulturelle ståsted og gjenkjenner våre egne kulturelle røtter.

Gjennom møtet med andre uttrykksformer, både kulturelt og ved å stifte bekjentskap med andre måter å leve på og andre verdier – utfoldes barna til hele, nysgjerrige og tolerante mennesker. Mennesker, der har forståelse for, at verden er mangfoldig, og at menneskers språk, vaner og levevilkår kan være vidt forskjellige

Mål i Trollklubben

 • Barna skal få mulighet til å delta i og få viten om kultur, kulturhistorie og tradisjoner.
 • Vi skal gi barna identitet, dvs den indre følelse av hvem de er, hva de kan og hvor de hører til.
 • Vi skal respektere og akseptere flerkulturelle og deres religion så lenge det ikke bryter norsk lov
Trollklubbens ”Se alt det jeg kan” – Skoleparathet

Det er bra å være en god modell, men det er ikke bra å gjøre noe for barna som de kan selv.

De fleste barn vil gjerne lære og er parate til å øve seg mye for å bli dyktige. En undersøkelse gjort i 1998 tyder på at samarbeidet mellom barnehage og skole er blitt dårligere enn det var tidligere. En grunn til dette kan være innføringen av skolestart for 6. åringer. En annen grunn kan være at mange tenker at de ikke lenger har ansvaret for ”skoleforberedelser” slik barnehagen hadde tidligere med 6 åringene. Men her mener vi i Trollklubben at de tar feil, for det er nettopp nå at behovet er sterkere enn tidligere:

Barna er blitt yngre, men skal ha de samme basiskompetanser før skolestart, som før. Dessuten forutsetter L97 at småskolepedagogikken skal bygge på en integrering mellom førskolepedagogikken og skolens pedagogikk. Dette for at skolen skal kunne bygge videre på de basiskompetanser barnet har tilegnet seg i barnehagen. Dette har vi i Trollklubben tatt konsekvensene av og startet i 2001 et prosjekt som hetter ”Se alt det jeg kan”. Skoleparathet. 

 • Vi starter høsten med et foreldremøte for alle 5. åringenes foreldre. Her får de utlevert heftet ” Se alt det jeg kan”
 • I løpet av oktober tar vi en kartlegging av alle 5. åringene for å se hvor vi skal jobbe spesifikt med det enkelte barn for å gi det den basiskompetansen den trenger
 • Vi er i gymsalen 1 gang pr. uke. Vi har felles aktiviteter en gang i måneden hvor alle 5. åringer fra alle avdelinger møtes eks på festningen i Halden
 • April og mai måned ar avsatt til russetiden hvor vi blir døpt i Kullås og har forskjellige knyteregler
 • Hele opplegget rundes av med en 3 dags koloni
 • I juni har vi et overleveringsmøte med barnets fremtidige lærer hvor vi går igjennom barnets sterke og svake sider. Dette fordi vi ønsker at læren skal kjenne barnet fra 1. dag. Det er et tankekors at undersøkelser viser at i en klasse med 19 – 20 elever tar det en lærer 1 ½ år å bli kjent med alle
Mål i Trollklubben
 • Barnet skal ha tilegnet seg de basiskompetanser det trenger for å få en så god overgang fra barnehage til skole
 • Vi skal respektere det enkle barn og ta det alvorlig og snakke pent til det, så viser vi barnet hvordan det skal vise respekt for andre
 • Vi skal gi barna mestringsfølelse, selvfølelse og selvtillit
 • Vi skal gi barna sunne grunnverdier så de skal kunne takle en flerkulturrel hverdag

I gamle dager var respekt forbundet med streng disiplin og straff. Det er det ikke mer. Nå mener vi det å vise respekt er å vise forståelse, og det læres best når gode samværsregler er tydelige og innarbeidet i en positiv atmosfære. Disiplin er å kjenne og bruke disse regler.