Overgang Hjem > Barnehage

Hjem » Overgang Hjem > Barnehage

Overgang

Overgang Hjem > Barnehage

 

Kontakt oss
HVA VI VEKTLEGGER

vårt arbeid med de minste barna i vår barnehage

  • Skape trygghet og trivsel gjennom faste rutiner
  • Læring gjennom lek og moro
  • Mye omsorg og kjærlighet
  • Utvikle evnen til å kommunisere både kroppslig og verbalt
  • Fremme interesse for og utvikle evne til fysisk utfoldelse
  • Gi barna kunnskap om seg selv og verden omkring
  • Fremme selvstendighet
  • Ha varierte lekeaktiviteter
  • Se utfordringer, ikke problemer!

Hva er tilvenning?

Barnas opplevelse av den første tiden er svært viktig for deres senere forhold til barnehagen. Tilvenningstid kaller vi den tiden barna trenger for å bli trygge på de nye voksne, kjent med rommene, rutinene og de andre barna. Når de opplever at de voksne i barnehagen er gode nok som omsorgspersoner i tillegg til mor og far (og eventuelt andre som står dem nær), er de modne for å slippe dere noen timer om dagen. En av de voksne i vår barnehage fungerer som tilknytningsperson for barnet den første tiden – slik at omsorgsfunksjonen gradvis kan overføres til den ene og ikke i første omgang mange forskjellige voksne.

Tilvenningsperioden

Tilvenningsperioden varer fra barna klarer å slippe foreldrene til de skjønner og kjenner til det meste av barnehagehverdagen; nye voksne og barn, rom og hus, materiale, utemiljø, nye rutiner og regler. Vi regner med at dette tar ca. 2 mnd.

Vi synes det er svært hyggelig og positivt at foreldre er på besøk i barnehagen av og til, men i tilvenningstiden – etter at barna har frigjort seg og mestrer å være sammen med oss alene, er det viktig at besøkene blir korte. 15 – 30 min ved levering og henting er nok i denne perioden. Det er også svært viktig for barna at dere er tydelige (gjerne ved å lage avtaler på forhånd) på når dere går – f.eks etter en kopp kaffe, etter å ha lest en bok eller lignende.

Den første tiden etter at barna er trygge nok, er det vanskelig for dem å følge barnehagens rutiner, gå i samspill med andre og lignende når foreldrene er tilstede. De blir forvirret i forhold til hvem som har ansvaret – er autoritetspersonen – og tester gjerne ut grenser.

Foreldrenes frigjøring

Vi vet at det å slippe barnet sitt ut i en stor og ”farlig” verden – som en barnehage er til å begynne med – er vanskelig og ofte forbundet med mye bekymring for mange foreldre.

Det er flere av oss som har opplevd det samme, så vi har stor forståelse for det. Dersom barnet deres ikke har det bra, vil vi alltid ta kontakt og diskutere med dere – både i tilvenningsperioden og senere. Dersom dere sitter hjemme eller på jobb med klump i magen – ta en telefon til oss for å høre hvordan det går – sannsynligvis kan vi berolige dere. Dere hjelper barnet deres best i denne overgansperioden ved å vise dem at dere er trygge på oss og er helt sikre på at vi tar godt vare på dem. Hvis det ikke stemmer, vis det likevel og snakk med oss om det som gjør dere utrygge.

Vi på liten avdeling

Vi vil

Se hvert enkelt barn

Vi arbeider med å fremme det positive i hvert enkelt barn. De barna som er stille og innesluttet ønsker vi å øke selvhevdelsen til. I en barnegruppe vil det av og til være barn som er utagerende. Ofte blir de andre barna redd for disse, og vi voksne har en oppgave med å unngå det. Det vi arbeider med er å snu en slik negativ trend, slik at også disse barna skal få en positiv rolle i barnegruppa.

Være der barna er

Dvs. å sitte på gulvet sammen med dem og leke med dem. Det er også viktig at vi trekker oss unna, når vi ser at barna har en fin lek seg imellom. Man skal ikke trenge seg inn på barna når de har en fin lek, men vi skal rettlede og vise dem vei.

Være mye ute

Vi ønsker å være ute å leke så mye som mulig. Dette fordi alle barn og voksne har det best med å være ute i frisk luft. Vi er ute uansett vær, men er været ”dårlig”, reduserer vi tiden vi er ute.

Inkludere barna i hverdagen

Dette gjør vi ved å la barna få delta i daglige gjøremål som for eksempel å hente matkassa, kopper eller å hjelpe til med matlaging.

Ha varierte lekeaktiviteter

Det kan innebære at vi driver med grovmotoriske aktiviteter som for eksempel være på klatreveggen eller lage aktivitetsløyper. I tillegg kan det være finmotoriske aktiviteter som for eksempel modelleire, tegning, maling. Vi deler ofte barna i forskjellige lekegrupper. Dette for å skape mer ro rundt barnas lek. Disse gruppene kan være laget etter kjønn, alder eller hvem som leker best med hvem.

Primærkontakt

En primærkontakt er en voksen som har et spesielt øye med barnet ditt. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppa. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet, og hjelpe barnet med å finne seg til rette.

Vi ønsker at vi gjennom organisering, bedre kan følge opp hvert barn, og gi det et individuelt tilpasset tilbud i henhold til rammeplanen for vår barnehage. Ved å dele barna i smågrupper med sin primærkontakt, har den voksne mer tid til det enkelte barnet, og tid er nødvendig for å bli kjent. Da har den voksne forutsetninger for observasjoner. Observasjoner av barna er utgangspunkt for videre planleggingsarbeid.

Trollklubben Barnehage – Din barnehage i Sarpsborg, Fredrikstad og Torp!